Uithuisplaatsing

Wat houdt uithuisplaatsing precies in?
Uithuisplaatsing is eveneens een kinderbeschermingsmaatregel, waarbij een minderjarige in het kader van een ondertoezichtstelling gedwongen dag en nacht uit huis wordt geplaatst. Deze kinderbeschermingsmaatregel kan worden toegepast als dit in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige noodzakelijk is of als onderzoek naar de minderjarige noodzakelijk is. Uithuisplaatsing kan alleen door de kinderrechter worden opgelegd via een verzoek hiertoe. Als ouder is het niet mogelijk een machtiging tot uithuisplaatsing te vragen. De Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling als Bureau Jeugdzorg of het Openbaar Ministerie kunnen een verzoek om uithuisplaatsing indienen.

Wanneer de rechtbank het verzoek tot uithuisplaatsing heeft ontvangen, zal er doorgaans zo snel mogelijk een zitting plaatsvinden. Wanneer het gaat om een verzoek tot gesloten uithuisplaatsing vindt altijd een zitting plaats. In geval van een spoeduithuisplaatsing zal achteraf een zitting plaatsvinden. Tijdens de zitting krijgt u als ouder de gelegenheid om uw standpunten toe te lichten. Uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende maatregel. Ons kantoor staat u dan ook graag bij en kan u helpen een steekhoudend verweer te voeren.

Uitvoering en duur
Wanneer een minderjarige uit huis wordt geplaatst zijn er verschillende mogelijkheden. De minderjarige kan worden geplaatst in een pleeggezin, een gezinshuis, een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder of een andere voorziening als bijvoorbeeld begeleid wonen. De duur van de machtiging tot uithuisplaatsing is ten hoogste een jaar. Op verzoek van de gecertificeerde instelling kan de kinderrechter de duur telkens met ten hoogste een jaar verlengen. Wanneer de gecertificeerde instelling niet overgaat tot een dergelijk verzoek, kan verlenging plaatsvinden op verzoek van de Raad van de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie. Een door de kinderrechter afgegeven machtiging uithuisplaatsing vervalt indien deze na verloop van drie maanden niet ten uitvoer is gelegd.

Gesloten uithuisplaatsing
Ook gesloten uithuisplaatsing is mogelijk. In dat geval wordt de minderjarige geplaatst in een gesloten instelling voor jeugdhulp. Een machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten instelling wordt slechts afgegeven indien de kinderrechter van mening is dat dit noodzakelijk is vanwege ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen. Daarnaast moet de opneming in een gesloten instelling noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de minderjarige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

De procedure in geval van een verzoek tot machtiging gesloten uithuisplaatsing is met veel waarborgen omkleed. Zo dient een gekwalificeerde gedragswetenschapper de betreffende minderjarige te onderzoeken en instemming geven voor de gesloten uithuisplaatsing. Ook dient de minderjarige gedurende de procedure altijd te worden bijgestaan door een advocaat. Ons kantoor heeft ervaring met dergelijke procedures en staat minderjarigen hierin graag bij.

Hoger beroep
Wanneer de kinderrechter besluit een machtiging uithuisplaatsing af te geven, kan hier tegen binnen drie maanden hoger beroep worden ingesteld. Hoger beroep dient te worden ingesteld door een advocaat. Bijstand door een advocaat is in hoger beroep dan ook wettelijk verplicht. Schuerman advocaat helpt u graag.

Beëindiging uithuisplaatsing
Een uithuisplaatsing kan door de gecertificeerde instelling worden beëindigd, indien deze niet langer noodzakelijk is. De met gezag belaste ouder, diegene die de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt en de minderjarige van twaalf jaar of ouders kunnen de gecertificeerde instelling eveneens verzoeken de uithuisplaatsing te beëindigen. Ook kan verzocht worden om de duur van de uithuisplaatsing te bekorten of af te zien van een wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige. Op deze verzoeken dient de gecertificeerde instelling binnen twee weken een schriftelijke beslissing te nemen. Als de gecertificeerde instelling het verzoek afwijst, staat hiertegen beroep open bij de kinderrechter. U kunt dus een beëindiging van de uithuisplaatsing dus pas aan de kinderrechter voorleggen, als u eerst de gecertificeerde instelling zelf heeft verzocht de uithuisplaatsing te beëindigen.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55