Ondertoezichtstelling

Wat is een ondertoezichtstelling precies?
Een ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel die het gezag van een ouder over een kind beperkt. Wanneer de minderjarige ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd, kan de kinderrechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie een ondertoezichtstelling opleggen. Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming niet tot indiening van een dergelijk verzoek overgaat, kunnen ook de ouder of degene die niet de ouder is en de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen.

Wanneer u het als ouder niet eens bent met het verzoek tot ondertoezichtstelling, kunt u een verweerschrift indienen of tijdens de zitting mondeling verweer voeren. Het kan als ouder erg moeilijk zijn om de rechter te overtuigen van het ongelijk van de verzoekende instantie. Daarom biedt ons kantoor ondersteuning aan ouders en kinderen om ondertoezichtstelling en mogelijk uithuisplaatsing te voorkomen of te beëindigen.

Uitvoering en duur
Als de rechter een verzoek tot ondertoezichtstelling honoreert, krijgt een gecertificeerde instelling zoals Bureau Jeugdzorg de opdracht deze uit te voeren. Er zal een gezinsvoogd worden aangesteld. De gezinsvoogd houdt toezicht op de minderjarige en begeleidt en ondersteunt de ouders in de opvoeding en verzorging van het kind. Ouders blijven in beginsel verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding, maar zijn wel verplicht om de hulpverlening en bijbehorende aanwijzingen te accepteren en op te volgen. Deze verplichtingen kunnen erg belastend zijn, in het bijzonder wanneer de zienswijze van de gezinsvoogd afwijkt van uw zienswijze als ouder.

Tijdens de ondertoezichtstelling zal het kind in de meeste gevallen thuis blijven wonen. Het kan voorkomen dat de gezinsvoogd het echter wenselijk acht dat het kind ergens anders woont, bijvoorbeeld in een pleeggezin. De gezinsvoogd kan de kinderrechter dan verzoeken het kind uit huis te plaatsen.

Het is aan de kinderrechter om te bepalen hoe lang de ondertoezichtstelling zal voortduren. Een ondertoezichtstelling kan maximaal voor één jaar worden opgelegd en vervolgens telkens met één jaar worden verlengd totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Hoger beroep
Wanneer de kinderrechter besluit een ondertoezichtstelling op te leggen, kan hier tegen binnen drie maanden hoger beroep worden ingesteld. Hoger beroep dient te worden ingesteld door een advocaat. Bijstand door een advocaat is in hoger beroep dan ook wettelijk verplicht. Schuerman advocaat helpt u graag de beslissing van de rechter in eerste aanleg te vernietigen en de ondertoezichtstelling af te wenden.

Beëindiging ondertoezichtstelling
De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling opheffen op verzoek van de gecertificeerde instelling die het toezicht op de minderjarige houdt. Wanneer de gecertifieerde instelling niet tot een dergelijk verzoek overgaat, zijn ook de Raad voor de Kinderbescherming, de met gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder bevoegd tot het doen van het verzoek. Hierbij is het van belang dat de grond voor de ondertoezichtstelling niet langer aanwezig is en de minderjarige dus niet langer in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd. Wij helpen u graag bij het indienen van een dergelijk verzoek en het aanvoeren van voldoende feiten om de rechter hiervan te overtuigen.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55