Gezagskwesties

Wat is gezag precies?
Wanneer u gezag heeft over een minderjarige, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. In beginsel heeft u altijd een onderhoudsplicht. Dit betekent dat u, eventueel samen met andere onderhoudsplichtigen, de kosten voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige dient te betalen. Deze onderhoudsverplichting geldt tot de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt. In de leeftijd van 18 tot 21 jaar dient u de kosten van levensonderhoud en studie te betalen. Als u gezag heeft bent u tevens de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige en beheert u het geld en de spullen van het kind.

Verzoek tot gezamenlijk ouderlijk gezag
Wanneer u samen met uw partner een kind heeft, maar niet met elkaar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan krijgt u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder uit wie het kind geboren is zal dan met het gezag belast zijn. Wanneer u samen het gezag wil uitoefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk en bijstand van een advocaat is niet vereist.

Voorwaarden gezamenlijk gezag
Voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag zijn bepaalde voorwaarden vereist. Zo kunt u alleen als juridische ouder het gezag aanvragen. Wanneer u als vader of duomoeder het kind heeft erkend, bent u de juridische ouder. Voor het erkennen van het kind kunt u terecht bij elke gemeente in Nederland. Daarnaast gelden voor een aanvraag tot gezamenlijk gezag de volgende voorwaarden:

  • De ouders dienen samen de aanvraag in te dienen;
  • De moeder dient meerderjarig te zijn of meerderjarig verklaard te zijn;
  • De andere ouder dient meerderjarig te zijn;
  • De ouders hebben niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over dit kind;
  • De ouders zijn geen van beiden onder curatele gesteld;
  • Geen van beide ouders lijdt aan een ernstige geestelijke stoornis waardoor gezagsuitoefening niet mogelijk is;
  • Het gezag van de ouders is niet beëindigd door een maatregel;
  • Er is geen derde persoon met het gezag belast;
  • De reguliere verblijfplaats van het kind is gelegen in Nederland.

Bevestiging of afwijzing gezamenlijk gezag
Nadat u samen het gezamenlijk gezaag heeft aangevraagd en aan alle vereisten is voldaan, krijgt u binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister toegestuurd. Vanaf dat moment oefent u het gezamenlijk gezag over uw kind uit. Wanneer echter besloten wordt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal er geen aantekening in het Gezagsregister worden gemaakt. De reden hiervan zal aan u medegedeeld worden.

Hoger beroep
Hoger beroep is alleen mogelijk wanneer de aantekening in het Gezag register niet gemaakt wordt omdat één van de ouders zou lijden aan een geestelijke stoornis. De rechter kan dan beslissen dat de aantekening alsnog gemaakt dient te worden.

Verzoek tot eenhoofdig ouderlijk gezag
In beginsel blijven de ouders die het gezamenlijk gezag hebben, na echtscheiding dit gezag gezamenlijk uitoefenen. Op verzoek van de ouders of één van de ouders kan de rechter echter bepalen dat na echtscheiding of scheiding van tafel en bed het gezag over een kind aan één ouder toekomt. Dit is mogelijk indien er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen óf wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Aangezien voortzetting van het gezamenlijk gezag het uitgangspunt is, zal op de ouder die overgaat tot een dergelijk verzoek een motiveringsplicht rusten. Onze advocaten staan u graag bij in het deugdelijk motiveren van dit verzoek. Neem hiertoe vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Naast een verzoek van de ouders of van één van hen, kan de rechter eveneens ambtshalve een beslissing over het gezag nemen, als blijkt dat een minderjarige van twaalf jaar of ouder óf jonger en in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen daar prijs op stelt. Zo wordt een informele rechtsgang aan minderjarigen geboden, waarbij het initiatief van een wijziging in het gezag dus ook door het kind genomen kan worden.

Einde eenhoofdig gezag
Op verzoek van de ouders of op verzoek van één van hen kan de beslissing waarbij een ouder alleen met het gezag is belast, door de rechtbank gewijzigd worden. Dit is mogelijk wanneer sprake is van nadien gewijzigde omstandigheden of wanneer bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55