Beëindiging van het ouderlijk gezag

Wat is gezag precies?
Wanneer u gezag heeft over een minderjarige, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. In beginsel heeft u altijd een onderhoudsplicht. Dit betekent dat u, eventueel samen met andere onderhoudsplichtigen, de kosten voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige dient te betalen. Deze onderhoudsverplichting geldt tot de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt. In de leeftijd van 18 tot 21 jaar dient u de kosten van levensonderhoud en studie te betalen. Als u gezag heeft bent u tevens de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige en beheert u het geld en de spullen van het kind.

Beëindiging van het ouderlijk gezag
Een vergaande kinderbeschermingsmaatregel is de beëindiging van het ouderlijk gezag. De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien de ouder het gezag misbruikt of wanneer een minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en de ouder niet in staat is binnen een aanvaardbare termijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen.

Beëindiging van het gezag kan door de rechter worden uitgesproken op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie. Ook degene die niet de ouder is en de minderjarige gedurende minimaal een jaar als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, is bevoegd tot het doen van een dergelijk verzoek, mits de Raad voor de Kinderbescherming niet tot een verzoek over gaat. Een gecertificeerde instelling als Bureau Jeugdzorg die de ondertoezichtstelling over de minderjarige uitvoert, kan de Raad voor de Kinderbescherming vragen te onderzoeken of de ontwikkeling van de minderjarige ernstig in gevaar is. Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat de ontwikkeling van de minderjarige niet in gevaar is en dus niet wordt overgegaan tot een verzoek beëindiging ouderlijk gezag, zal hiervan mededeling worden gedaan aan de gecertificeerde instelling. De gecertificeerde instelling kan vervolgens de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken het oordeel van de rechtbank te vragen. De Raad dient dan binnen twee weken na dagtekening van dit verzoek het oordeel van de rechtbank te vragen. De rechtbank is in deze bevoegd de beëindiging van het gezag ambtshalve uit te spreken.

Voogdij na beëindiging gezag
Wanneer de kinderrechter het gezag over een minderjarige beëindigt, krijgt een gecertificeerde instelling of een pleegouder het gezag over het kind. Zij oefenen dan de voogdij over de minderjarige uit. Een ouder heeft op dat moment niets meer te zeggen over het kind, maar zal voor zover mogelijk wel door de voogd worden betrokken en worden geïnformeerd. De gezagsbeëindigende maatregel zal voortduren tot het moment dat de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Hoger beroep
Wanneer u het als ouder niet eens bent met de beslissing van de kinderrechter, staat hoger beroep open. Bijstand door een advocaat is in hoger beroep wettelijk verplicht. Ons kantoor heeft ervaring met dergelijke procedures, onze advocaten staan u dan ook graag bij. Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende afspraak.

Duur gezagsbeëindigende maatregel
In beginsel zal de gezagsbeëindigende maatregel voortduren tot het moment dat de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt. De ouder wiens gezag is beëindigd kan echter de rechtbank verzoeken het gezag te herstellen. Herstel van het gezag dient in het belang van de minderjarige te zijn en tevens is vereist dat de ouder in staat is duurzaam de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige te dragen. Onze advocaten helpen u graag met het indienen van een dergelijk verzoek. Neem hiertoe vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55