Algemene voorwaarden Schuerman advocaten

Definities 

 1. Schuerman advocaten is een advocatenkantoor, opgericht door mr. N. Schuerman.
 2. De opdrachtgever/cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Schuerman advocaten opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.
 3. De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en Schuerman advocaten.
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderzins) exclusief kantoorkosten en verschotten.
 5. Kantoorkosten: de vaste opslag ad 6% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
 6. Verschotten: de kosten die Schuerman advocaten in het belang van de opdrachten maakt.
 7. Geschillencommissie: de geschillencommissie advocatuur bedoeld als in de geschillenregeling advocatuur.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan Schuerman advocaten verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Opdracht

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door Schuerman advocaten. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
 2. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Schuerman advocaten, niet tot een resultaatsverplichting. Schuerman advocaten zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 3. Schuerman advocaten zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 4. Schuerman advocaten handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 5. Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Schuerman advocaten.
 6. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
 7. Het staat Schuerman advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Schuerman advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Schuerman advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 9. Zowel de opdrachtgever als Schuerman advocaten is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.
 10. Schuerman advocaten is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de behandelend advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. Schuerman advocaten zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium. Schuerman advocaten is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

Honorarium en declaratie

 1. De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Schuerman advocaten een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium: op uurbasis; dan wel afhankelijk van de met Schuerman advocaten gemaakte afspraken een vooraf vast overeengekomen honorarium.
 2. Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten. Schuerman advocaten is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 3. De opdrachtgever is aan Schuerman advocaten een vergoeding verschuldigd wegens de door Schuerman advocaten gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Schuerman advocaten in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris van door Schuerman advocaten ingeschakelde procesadvocaten en kosten in verband met informatie uit openbare registers. Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Schuerman advocaten ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.
 4. Wordt een vast honorarium afgesproken, dan is Schuerman advocaten gerechtigd dit honorarium op voorhand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 5. Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten. Schuerman advocaten is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

Betaling

 1. Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is Schuerman advocaten gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens Schuerman advocaten met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.
 2. De opdrachtgever is gehouden de facturen van Schuerman advocaten zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Schuerman advocaten is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.
 4. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
 5. Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke rente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Schuerman advocaten alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Schuerman advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 7. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
 8. Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Schuerman advocaten van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.
 9. Schuerman advocaten is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derden gelden Schuerman advocaten.
 10. De Stichting is door de opdrachtgever gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Schuerman advocaten te betalen, teneinde te worden verrekend met door Schuerman advocaten aan de opdrachtgever verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Aansprakelijkheid en geschillen

 1. De aansprakelijkheid van Schuerman advocaten voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door Schuerman advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd door Schuerman advocaten met de het bedrag eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Schuerman advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.
 3. Schuerman advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
 4. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Schuerman advocaten, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
 5. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever,dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich, binnen een maand na de afhandeling van de klacht, wendt tot de gewone rechter.
 6. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
 7. Wanneer Schuerman advocaten er niet in slaagt de klacht over de dienstverlening met een opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 8. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door de ontvangst door de opdrachtgever van de door Schuerman advocaten aan de opdrachtgever te verzenden opdrachtbevestiging, waarin naar de regeling wordt verwezen. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kan worden opgevraagd bij Schuerman advocaten.

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Schuerman advocaten is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Termijn bewaren dossier

 1. Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Schuerman advocaten gedurende minimaal vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.

Rotterdam september 2017